ALGEMENE VOORWAARDEN

Download PDF.png

Download hier onze AVG als PDF. 

ARTIKEL 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt met MMG (“MMG”) bedoeld: mediabureau More Media Advertising B.V. met als handelsnaam oa More Media Group.
1.2 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever (“Opdrachtgever”): degene die MMG verzoekt een offerte uit te brengen en/of een Overeenkomst met MMG aangaat en/of adhoc opdracht geeft in het kader van het ontwikkelen en/of leveren van een Product of mediacampagne.
1.3 In de Algemene Voorwaarden wordt onder product (“Product”) verstaan: alle door MMG voor opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, advertenties,  mediacampagne voorstellen en radio of tv –spots.
1.4 In de Algemene Voorwaarden wordt onder opdracht(bevestiging) / overeenkomst verstaan:
Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, telefonisch of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer Producten of diensten van MMG .

 

ARTIKEL 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MMG en een Opdrachtgever waarop MMG deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met MMG , voor de uitvoering waarvan door MMG derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. MMG en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.7 Indien MMG niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MMG in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

ARTIKEL 3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege MMG gedaan zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2 MMG kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is MMG daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MMG  anders aangeeft.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht MMG niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders

 

ARTIKEL 4. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
- Een opdracht per e-mail, telefoon of post, wordt verstrekt door de Opdrachtgever aan MMG.
- De Opdrachtgever een door MMG verzonden offerte heeft geaccepteerd.
- De Opdrachtgever de factuur voortkomend uit hoofde van offerte of voorstel heeft voldaan.
4.2 Vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, dan wel op een ander door partijen overeengekomen tijdstip, zal MMG starten met de uitvoering van het overeengekomene. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.


 

ARTIKEL 5. Duur en annulering van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode of mediacampagne zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging of bij goedkeuring zoals aangegeven in artikel 4 van een offerte.
5.2 Annuleren van de overeenkomst door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden, onder de voorwaarden zoals in dit artikel beschreven.
5.3 Bij het geheel of gedeeltelijk door de Opdrachtgever annuleren van een opdracht zoals in een opdrachtbevestiging overeengekomen, is opdrachtgever jegens MMG verplicht tot betaling van een percentage van het totaalbedrag van de door hem geannuleerde opdrachten, zulks ter dekking van de door MMG gemaakte kosten, alsmede de door haar geleden schade in de vorm van winstderving.
5.4 De hoogte van het in 5.3 genoemde percentage is afhankelijk van het tijdstip van annuleren en bedraagt:
a. bij jaarcontracten vóór of in het eerste kwartaal na de startdatum van de contractperiode 40%, in het tweede kwartaal 60% en in het derde kwartaal 80%;
b. Bij halfjaarcontracten vóór of in het eerste kwartaal na de startdatum van de contractperiode bedraagt het percentage 60%;
c. Bij driemaand-contracten en tijdens het laatste kwartaal van jaar- en halfjaarcontracten is annuleren niet mogelijk en dient het totaal bedrag van de overeengekomen opdrachten integraal te worden voldaan.

ARTIKEL 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1 MMG zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal MMG Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.
6.2 Indien en voor zover dit naar inzicht van MMG noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, heeft MMG het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat MMG hiervoor voorafgaande toestemming van Opdrachtgever behoeft.
6.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie en documentatie, waarvan MMG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan MMG worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MMG zijn verstrekt, heeft MMG het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. MMG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MMG is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.4 Een door MMG opgegeven termijn voor het volbrengen van de Overeenkomst heeft een indicatieve strekking en betreft derhalve geen fatale termijn, tenzij uit de aard of de inhoud van de Overeenkomst anders blijkt. In ieder geval zal voor deadline van de leverancier het overeengekomen werk aangeleverd worden, mits MMG hierin niet gehinderd wordt door het overige bepaalde in artikel 6 of andere artikelen van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 7. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst

7.1 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
7.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
7.3 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. MMG zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
7.4 De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

ARTIKEL 8. Overmacht
8.1 MMG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MMG geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MMG niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MMG of van derden daaronder begrepen. MMG heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat MMG zijn verbintenis had moeten nakomen.
8.3 MMG kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.4 Voor zover MMG ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MMG gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

ARTIKEL 9. Prijzen
9.1 Alle op de opdrachtbevestiging genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
9.2 MMG heeft het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen. Deze wijzigingen worden binnen zeven (7) dagen na aanvaarding of uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt.


 

ARTIKEL 10. Betalingsvoorwaarden

10.1 MMG stuurt opdrachtgever per overeengekomen betalingstermijn een factuur, per post of per e-mail, voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Betaling van een factuur dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum en zulks zonder aftrek of compensatie of andere wijze van schuldverrekening onder welke naam dan ook.
10.2 De opdrachtgever die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald is, zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim.
10.3 Bij niet (tijdige) betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% (exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting) van het totaal verschuldigde met een minimum van € 200,00, terwijl opdrachtgever voorts een rente verschuldigd is van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in geval de wettelijke rente verschuldigd is, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand zal worden gerekend, vanaf factuurdatum tot en met de dag der algehele voldoening.
10.4 (Deel) betalingen, die opdrachtgever verricht, worden eerst, conform artikel 6:44 BW, in mindering gebracht op het bedrag der rente en kosten. Na integrale betaling van rente en kosten worden verder betalingen in mindering op de hoofdsom(men) gebracht.
10.5 MMG is gerechtigd om voor het aangaan van de opdracht of gedeelte daarvan, voldoende zekerheid te verlangen voor betaling en uitvoering van de opdracht. Indien die zekerheden niet kunnen worden verstrekt is MMG gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.
10.6 MMG heeft tegen de opdrachtgever die niet tijdig heeft betaald, onverminderd haar overige rechten, het recht verdere uitvoering van de opdracht op te schorten;
-Onmiddellijke betaling van de openstaande facturen, eventueel vermeerderd met nog niet gefactureerde kosten en voorschotten te eisen;
-De opdracht(en) voor zover niet uitgevoerd, zonder dat hiervoor nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van MMG op vergoeding van schade als gevolg van het ontbinden der order(s).


 

ARTIKEL 11 Beëindiging en ontbinding van de overeenkomst

Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen en onverminderd de rechten van MMG op verdere schadevergoeding heeft MMG het recht de overeenkomst, of het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, door eenvoudige mededeling aan opdrachtgever te ontbinden zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, indien:
a. opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen jegens MMG tekort schiet,
b. opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele of bewind wordt geplaatst.

 

ARTIKEL 12 Reclames

12.1 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn of de opdracht niet juist is uitgevoerd, kan opdrachtgever de bezwaren binnen 10 dagen na de laatste datum van uitvoer schriftelijk aan MMG kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de MMG een onderzoek instellen naar de juistheid van de bezwaren.
12.2 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft ook in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten en hetgeen waartoe hij MMG opdracht heeft gegeven.
12.3 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij anders door partijen wordt overeengekomen.


 

ARTIKEL 13. Rechten van intellectuele eigendom

13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot, het modellenrecht en het auteursrecht, toe aan MMG . Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend MMG daartoe bevoegd. Indien en voor zover overdracht van (onderdelen van) rechten door Opdrachtgever noodzakelijk is, verbindt Opdrachtgever zich onverkort en onvoorwaardelijk om daartoe alle benodigde medewerking te verlenen.
13.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
13.3 Het in het kader van de Opdracht door MMG tot stand gebrachte Product blijft eigendom van MMG , ongeacht of dit Product aan Opdrachtgever of aan derden ter hand is gesteld. De door MMG geleverde en/of geplaatste Producten mogen zonder schriftelijke toestemming van MMG , niet voor andere dan door haar overeengekomen en uitgekozen media en in opdracht van MMG gebruikt worden. MMG is exclusief rechthebbende op het auteursrecht van door of namens haar gemaakt werk.


 

ARTIKEL 14. Gebruik en licentie

14.1 Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van MMG niet gerechtigd een Product te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan bepaald in de Overeenkomst ofwel bij vertrekken van de Opdracht is kenbaar gemaakt. Voor elk gebruik van een Product, waarvoor geen toestemming
is verleend, komt MMG een direct opeisbare vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 1.500 (vijftien honderd Euro).
14.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van MMG veranderingen in het voorlopige of definitieve Product aan te brengen.
14.3 MMG heeft de vrijheid om de naam van Opdrachtgever en het voor Opdrachtgever ontwikkelde Product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins.


 

ARTIKEL 15. Aansprakelijkheid

15.1 Indien MMG aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
15.2 MMG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MMG is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
15.3 MMG is ook niet aansprakelijk voor:
a. fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
c. fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;
d. fouten in het Product, indien Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen tien (10) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd;
e. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde Product door anderen dan MMG;
15.4 Indien MMG aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MMG beperkt tot maximaal tien procent van de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.5 De aansprakelijkheid van MMG is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
15.6 MMG is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
15.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MMG aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MMG toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. MMG is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.8 Opdrachtgever vrijwaart MMG expliciet voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden te zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van MMG . MMG is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die MMG mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan MMG . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die MMG als gevolg daarvan lijdt.
15.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan bewuste opzet of grove schuld van MMG of zijn ondergeschikten.  


 

 

ARTIKEL 16 Kopieën materialen

16.1 Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de Overeenkomst is volbracht. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan MMG niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
16.2 Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch MMG jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens als bedoeld in 16.1 en het door MMG geleverde Product.

 


 

ARTIKEL 17. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.


 

ARTIKEL 18. Buitengebruikstelling

18.1 MMG heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens MMG niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
18.2 MMG zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van MMG kan worden verlangd.
18.3 De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
18.4 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door MMG gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor her indienststelling heeft voldaan.


 

ARTIKEL 19. Wijziging van de voorwaarden

19.1 MMG behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

 

 

ARTIKEL 20. Toepasselijk recht en geschillen
20.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MMG partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
20.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

ARTIKEL 21 Slotbepaling
21.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht op alle door MMG geleverde diensten vanaf het moment aangegeven in artikel 4 . Deze Algemene Voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden.